Uživatel nepřihlášen Přihlásit se
0 Kč
Prohlédnout košík

Obchodní podmínky

NI. Všeobecná ustanovení

 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatel, dodavatel ) a kupujícího ( zákazník, spotřebitel ) a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České Republiky.

 

II. Objednání zboží, uzavření smlouvy    

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a k jejímu uzavření dojde okamžikem doručení Potvrzení objednávky kupujícímu. Kupující je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na Obchodní podmínky a má možnost se s nimi plně seznámit. Kupující zadáním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží nabízené prodávajícím. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu zadávání objednávky. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a opravit. Kupující může objednávku zrušit kdykoliv před odesláním zboží ke kupujícímu a to bez jakéhokoliv postihu.

 

III. Platební podmínky

 

Nabídkové ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Platná cena je potvrzena kupujícímu prodávajícím doručením Potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny nabídkových cen.

 

Způsoby plateb: 

  • platba dobírkou v hotovosti při dodání přepravcem
  • předplatbou bankovním převodem
  • hotově při osobním převzetí 

V případě předplatby je kupní cena považována za zaplacenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího. K ceně zboží je připočítávána cena dopravy a doběrečné při platbě dobírkou. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující.

 

IV. Dodací podmínky

 

Dodací lhůta je uvedena u popisu zboží a je potvrzena prodávajícím v Potvrzení objednávky. Místo dodání zboží nebo osobní odběr u prodávajícího je stanoven kupujícím v objednávce. Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zboží je dodáváno pouze do České Republiky. Dodávku do jiných zemí je třeba domluvit s prodejcem individuálně.

 

Ceny dopravy a doběrečného do České Republiky: 

  • cena zboží 5.000 Kč a větší bez DPH – zdarma
  • cena zboží do 5.000 Kč bez DPH – dopravné včetně doběrečného 150 Kč včetně DPH 

Je-li objednané zboží dodáno ve více zásilkách, účtuje se poštovné a doběrečné pouze jednou. Při opakovaném dodání z důvodu předcházejícího nepřevzetí zásilky kupujícím, je vždy připočteno další dopravné 110 Kč včetně DPH.

 

V. Vrácení, výměna zboží

 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ( tj. vrátit zboží ) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Stejně tak může požadovat i výměnu zboží. Zboží zasílejte ( bez dobírky ) příp. doručte osobně spolu s vyplněným Návratovým protokolem nebo jiným dokumentem projevujícím vůli odstoupit od smlouvy na adresu skladu a prodejny prodávajícího: Aleš Vondrák UNIVOK s.r.o. Nová  330/10 ,460 10 Liberec-Františkov. Zaplacené finanční částky je prodávající povinen vrátit kupujícímu do 30 dnů od odstoupení. Částky jsou vraceny zpravidla do 10 dnů. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

VI. Záruka, servis    

 

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Poprodejní servis zboží je poskytován ve skladu a prodejně prodávajícího: Aleš Vondrák UNIVOK s.r.o. Nová  330/10 ,460 10 Liberec-Františkov.

 

VII. Reklamace zboží

 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat. Případné vady dodaného zboží, nekompletnost zásilky nebo dodání jiného zboží je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.  

Reklamované zboží zasílejte ( bez dobírky ) spolu s vyplněným Reklamačním protokolem nebo jiným dokumentem projevujícím vůli reklamovat vady zboží nebo doručte osobně na adresu skladu a prodejny prodávajícího: Aleš Vondrák  UNIVOK s.r.o. Nová  330/10 ,460 10 Liberec-Františkov. 

Další informace jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího.

 

VIII.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy liberec@univok.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy. Jsou evidovány v rozsahu – jméno a příjmení, adresa, příp. dodací adresa, telefonické a faxové spojení, emailové spojení. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou pouze smluvní přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky jsou zobrazeny trvale a je umožněna jejich archivace a reprodukce. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2011. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.